Rękopisy i starodruki

Kolekcja rękopisów i starodruków jest ściśle związana z muzealną biblioteką, która rozpoczęła swą działalność z chwilą powołania Muzeum Zamkowego w Malborku, w styczniu 1961 roku. W jej zasobie przeważają pozycje historyczne dotyczące dziejów Polski i Prus, historyczno-militarne, numizmatyczne, heraldyczne, z zakresu architektury fortyfikacyjnej, czy też słowniki i atlasy. Obecnie w zbiorze znajdują się 3 rękopisy (XV i XIX w.) oraz 146 woluminów starych druków, z okresu od XVI do XVIII wieku. Kilka egzemplarzy pochodzi z dawnych zbiorów bibliotek: ogólnej i numizmatycznej, funkcjonujących na zamku malborskim na przełomie XIX i XX w. Najliczniejszą grupę stanowią dzieła osiemnastowieczne, jednakże książnica posiada również kilka ciekawych druków szesnasto- i siedemnastowiecznych, m.in.: De origine et gestis Polonorum (Bazylea 1555), Marcina Bielskiego Kronika polska z 1579 roku, Blaise de Vingenere, Les Chroniques & Annales de Poloigne (Paryż 1573), czy też dwa tomiki z lejdejskiej oficyny Elzeviriana: Respublica, Sive Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae (1627) i Russia seu Moscovia itemque Tartaria Commentario Topographico atque politico illustratae (1630). Najstarszym oraz najcenniejszym obiektem w zbiorach biblioteki jest, pochodzący z połowy XV wieku, rękopiśmienny kodeks zawierający rozprawy i komentarze teologiczne Jana Dunsa Szkota Super quarto libro sententiarum.

Zabytki

Eseje